เที่ยวSUMMER เจอสมบัติโจรสลัดตะรุเตา


"เที่ยวSUMMER เจอสมบัติโจรสลัดตะรุเตา"บทความท่องเที่ยวสตูลเปรียบเสมือนขุมทรัพย์โจรสลัดตะรุเตา เพียงส่งบทความมาร่วมสนุก ที่tonglasatun3@gmail.com รับของที่ระลึกทุกท่าน พร้อมร่วมรับรายได้จากสถิติผู้เข้ามาชมบทความของท่านทุกเดือน(จะแจ้งสถิติให้ท่านทราบทุกเดือนครับ)

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2553

เสื่อใบเตยสตูล จากงานวัฒนธรรมแห่งชาติ14จังหวัดภาคใต้ สายสัมพันธ์วัฒนธรรม3แผ่นดิน photo by Tourismsatun & Glorysatun

เสื่อใบเตยสตูล สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรมคือภาพสะท้อนชีวิตของคนในสังคม รวมทั้งแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองและความมีอารยธรรมของชาติ ซึ่งเกิดจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่ได้สร้างสรรค์สืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ปรากฎเป็นมรดกทางวัฒนธรรม อันเป็นความภาคภูมิใจของคนทั้งชาติ กระทรวงวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานของรัฐที่ดูแลรับผิดชอบทั้งในเรื่องมรดกวิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรม ดำเนินภารกิจในการส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้ประชาชน ในฐานะเจ้าของวัฒนธรรมอย่างแท้จริง รวมทั้งได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของวัฒนธรรมในมิติต่างๆ เพื่อสร้างความรู้สึกความเป็นเจ้าของร่วมกัน ในการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรม อันเป็นการรักษาไว้ซึ่งความเป็นชาติ ดังนั้นกระทรวงวัฒนธรรมจึงมอบหมายให้สำนักวัฒนธรรมจังหวัดสตูล ร่วมกับจังหวัดสตูล จัดงานมหกรรมวัฒนธรรม14จังหวัดภาคใต้"สายสัมพันธ์วัฒนธรรม3แผ่นดิน"ขึ้น ระหว่างวันที่3-7สิงหาคม2553 เพื่อรวบรวมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นภาคใต้ ให้เป็นสื่อสัมพันธ์ที่เสริมสร้างความสมานฉันท์ ความเข้าใจ และได้ตระหนักถึงความสำคัญของ "วัฒนธรรม" อันมีคุณค่าต่อประเทศชาติ ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ และร่วมกันอนุรักษ์เอกลักษณ์ของชาติให้มั่นคงสืบไป ในการนี้กระทรวงวัฒนธรรมขอขอบคุณจังหวัดสตูล สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ องค์การส่วนบริหารจังหวัดสตูล และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ที่ได้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานครั้งนี้ และขอขอบคุณเครือข่ายทางวัฒนธรรมทั้ง2ประเทศคือ ประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย รวมทั้ง13จังหวัดในภาคใต้ ส่วนราชการ และภาคประชาชน ที่ได้ให้ความร่วมมือในการจัดงานครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปตามเจตนารมณ์ และวัตถุประสงค์ ทุกประการ ที่มา: สืบสาวเรื่องราว ชาวเมืองสตูล หนังสือที่ระลึกงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ14จังหวัดภาคใต้"สายสัมพันธ์วัฒนธรรม3แผ่นดิน" tourismsatunต้องขอขอบคุณฯพณฯรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(นายนิพิฎฐ์ อินทรสมบัติ)แทนชาวจังหวัดสตูล ที่ได้มอบเงินสนับสนุนงานวัฒนธรรมแห่งชาติ14จังหวัดภาคใต้ในครั้งนี้ถึง1ล้านบาท ซ้ายมือสุดในภาพคือ นายอารีย์ ดุลยาภรณ์ อดีตพัฒนาการจังหวัดสตูล ตำนานสร้างอาชีพเงินล้านในสินค้าOTOP และเป็นกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดสตูล ซึ่งได้ให้ข้อมูลและสนับสนุนเว็บtourismsatunมาโดยตลอด tourismsatunต้องขอขอบคุณมา ณโอกาสนี้ด้วยครับ
video
การแสดงของประเทศอินโดนีเซีย (กำลังอยู่ในช่วงการตัดต่อ โปรดติดตามการลงคลิปวิดีโอ)

บริการประดับมุกบนเครื่องใช้ tourismsatunได้นำกริชโบราณ ฝักมีดทำจากเขาสัตว์มาประดับมุก

ไม่มีความคิดเห็น: